• تاریخ : ۸ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

خیلی ها نیستند، دارو ندارشان را برداشته اند و رفته اند. رد و نشان شان اما هنوز اینجهست؛ خانه هایی خالی و سوت و کور. زمین هایی بایر که سالههست رنگ محصول به خودشان ندیده اند. زمین های خالی حالا وصله هایی ناجورند در سرسبزی دامنه کوه.

به گزارش خانوم فردا، به گرازش
از
تسنیم، از منطقه مارگون که نماد آبادی در ناحیه هست تا باغ انجیرک، باید ۵۷ کیلومتر راه پرپیچ و خم را در دل کوه های بلوط پوش ناحیه، جلو برویم، گردنه های خاکی جاده ای را که پر از قلوه سنگ های ریز و درشت هست،رد کنیم تا در انتهای ناحیه محروم زیلایی بخش مارگون، برسیم به روستای باغ انجیرک؛ همانجا که طبق آمارهای کمیته امداد امام خمینی منطقهستان، سه خانوار افزایش ندارد. روستایی که یک روز پر از سروصدا بود و حالا سکوت در کوچه هایش پرسه می خانومد.

خانه های باغ انجیرک، چهار دیواری هایی کوچک و ساده اند؛ خشت و گِلی با کاهشین امکانات. سایه فقر این مکان هم روی سر اهالی، همین تعداد خانواده ای که مانده اند سنگینی می کند. اهالی اما با وجود همه مشکلات ، دلی بزرگ و بخشنده دارند.

مهرعلی والامنش را همان ابتدای روستا می بینیم؛ از دور که ماشین راهداری را می بیند به پیشواز می آید و خوش آمد می گوید و با اصرار می خواهد که حیاتیانش باشیم. مهرعلی ۸۰ ساله، حالا سالههست که بزرگِ باغ انجیرک هست؛ تنها آقا سن وسال دار روستا.

بقیه همسن و سال هایش یا از دنیا رفته اند یا همراه خانواده کوچ کـــرده اند به منطقه؛ منطقه برای آنها یا لردگان هست، یا یاسوج. یاسوج مال هستان خودشان هست، اما خیلی ها هم بار خانومدگی شان را برده اند هستان همسایه ؛ رفته اند چهارمحال بختیاری و انجام گرفته اند ساکن لردگان. انجام گرفته اند یکی از هزاران حاشیه نشین هستان همسایه ؛ جایی که خودش هزار و یک مشکل دارد.

مهرعلی اما هنوز مانده ؛ خودش و خانومش و پسرش و عروسش. مانده اند و انجام گرفته اند یکی از سه خانواری که در سرشماری سال ۸۵ هم بودند و هنوز هم هستند. باغ انجیرک در سرشماری سال ۸۵ پنج خانوار داشت و ۲۸ نفر جمعیت؛ حالا از آن پنج خانواده دوتای دیگر هم کم انجام گرفته اند. مهاجرهای آخر، دوتا برادر بودند حسن و حسین والی پور که دست خانوم و بچه را گرفتند و رفتند لردگان. حالا سال به سال هم به زمین های کشاورزی شان سر نمی خانومند؛ زمین ها را علف هرز برداشته.

زیر سقف چوبی و دودگرفته خانه مهرعلی، سراغ بقیه اهالی را می گیریم و از جمعیت فعلی روستا می پرسیم. با دست سمت رهست جاده را نشان می دهد :« آنجا هم دو تا خانواده هستند.خانواده مهین تاج خانم و سرور خانم.» بعد انگشت هایش را بالا می آورد و یکی یکی می شمارد و می گوید:« سرجمع ۹ نفر هستیم.»

باغ انجیرک دو سالی می شود که با همین ۹ نفر خانومده هست. به آدم هایی که با وجود همه مشکلات مانده اند. پابه پای درخت های بلوط کوه های اطراف روستا، در زمین ریشه کـــرده اند و سردشوارانه مقابل همه چیز ایستاده اند.

مهرعلی و همسایه هایش مهین تاج و سرور، چشم روی دشواری ها بسته اند ؛ حتی نبود تعدادین ساله آب و گاز و برق را دوام آورده اند ؛ آنقدر که بالاخره تیرهای چوبی بلند ، قدم به قدم جلو بیایند و سر راهشان از کولند و دلی مهتاب و برآفتاب بگذرند و دلیلغ خانه اهالی باغ انجیرک را روشن کنند.
ذوق داشتن برق هنوز از صدایشان پیدهست؛ برقی که با خودش روشنایی آورده. کنج دیوار جلویی هر سه خانه، کنتور برق، تمیز و براق، وصله ای ناجور انجام گرفته روی دیوار سیاه و دودزده.

از شش ماه پیش تا حالا که برق به این روستا آمده، نشانه های تکنولوژی هم یکی یکی از راه رسیده اند. حالا گوشه آشپزخانه، یک یخچال به دیوار تکیه داده و یک پنکه، هرم گرما را از تنها اتاق خانه بیرون می راند. برای نازبانو که از ۳۵ سال پیش همینجا توی همین خانه با مهرعلی خانومدگی می کند، برق نعمت بزرگی هست؛ حالا دیگر گوشت مرغ و گوسفندی که سر می برند زود به زود خراب نمی شود و هر تایم بخواهند آب سرد دارند:« قبلا یک گوسفند می بریدیم نصف گوشتش می ماند خراب می انجام گرفت. حیاتیان می آمد آب یخ نداشتیم خجالت زده بودیم.الان خداراشکر برق آمده همه چیز نیکو انجام گرفته.»

رضایت از رسیدن برق، جمله ای هست که در خانه میهن تاج هم می شنویم ؛ مهین تاج یخچال خانه را تازه یک ماه پیش خریده ، با خوشحالی ما را تا سر یخچال همراهی می کند و می گوید:« ما تا قبل از عید آب سرد نداشتیم. آب را توی مشک نگه می داشتیم. الان خداراشکر می کنیم که برق به ما رسیده.»

شوهر مهین تاج ۱۵ سال پیش از دنیا رفته، او مانده و ۴ تا دختر و دوتا پسر . حالا دخترها ازدواج کـــرده اند و مهین تاج زیر سقف خانه اش فقط ، دوتا پسر دارد؛ یکی از پسرها از تعداد ماه پیش رفته یاسوج کارگری می کند و آخری، همینجا مانده؛ به دام هایی که دارند رسیدگی می کند.

دام ها را کمیته امداد برای مهین تاج خریده ؛ دوسال پیش دو میلیون وام خرید گوسفند به هر سه خانواده این روستا داده و حالا شغل همه آنها انجام گرفته دامداری.

آنتایم باغ انجیرک هم انجام گرفته یکی از روستاهایی که با اجرای طرح خوداشتغالی کمیته امداد یاسوج، به حیاتش ادامه می دهد.

روستاهایی که جهانبخش بزرگ امید، مدیر کمیته امداد ناحیه درباره شان به ما می گوید:« به خاطر شیوع خشکسالی و کم آبی در ناحیه، مدتههست که کشاورزی از رونق افتاده و دیگر سودی برای خانواده ها ندارد و تنها راه گذران خانومدگی برای افزایش خانواده ها با توجه به شرایط ناحیه همین بحث دامداری هست. آن هم دام کوچک ، یعنی بز یا میش. »

طرح های خوداشتغالی کمیته امداد در این مطنقه به جز سه خانوار روستای باغ انجیرک، دست ۶۷ خانواده دیگر را هم در روستاهای همسایه گرفته اند؛ اقدامی که نتیجه اش مهاجرت کاهش هست . موضوعی که بزرگ امید درباره اش می گوید:« یکی از معضلات جدی ای که روستاهای ناحیه محروم زیلایی را تهدید می کند همین بحث مهاجرت هست.عوامل متعددی در این موضوع دخیل هستند از کمبود امکانات نخستیه خانومدگی گرفته تا بحث اشتغال و درآمد که بااجرای طرح های اشتغال زایی و کارآفرینی تا اندازه ای می توان جلوی این مهاجرت های اجباری را گرفت.»

این مکان در روستای کوچک باغ انجیرک، هیچ کس وامی را که از کمیته امداد گرفته با نام وام خوداشتغالی نمی شناسد. برای این سه خانواده وام، کمک دولت بوده به آنها برای بهتر انجام گرفتن اوضاع خانومدگی شان. مهین تاج می گوید:« ما که درآمدی جز یارانه و مستمری کمیته امداد نداریم.از این گوسفندها حداقل مایحتاج خودمان را تهیه می کنیم.»

حرف های مهین تاج را همسایه دیوار به دیوارش هم تایید می کند؛ سرور خانم که از ۳۰ سال پیش عروسی کـــرده و آمده باغ انجیرک و انجام گرفته همسایه مهین تاج.

از همان زمان تا حالا هر دوتا با هم بچه دار انجام گرفته اند، بچه هایشان را بزرگ کـــرده اند، عروس و داماد دار انجام گرفته اند و هنوز هم همین جا هستند.

سرور، ۱۰ تا بچه داشته؛ ۵ تا دختر ۵ تاپسر. حالا همگی ازدواج کـــرده اند و رفته اند یاسوج و لردگان و فقط یک پسر برایش در خانه مانده. هادی پسر ۱۴ ساله سرور هست. تا پنجم افزایش درس نخوانده. دلیل؟ :« چون مدرسه راهنمایی دور بود. سه ساعت تا آنجا راه بود. نرفتم. »

هادی از دوسال پیش، انجام گرفته مسئول رسیدگی به گوسفندهایی که با وام کمیته امداد خریده اند. هر روز ۶ صبح گوسفندها را می برد دلیل و حوالی ظهر بر می گردد.

برای سرور و مهین تاج و مهر علی، دامداری مشغولیت جدیدی هست که پایبندشان کـــرده به روستا. به اینکه بمانند و باغ انجیرک را تنها نگذارند.

مهرعلی هنوز روزهایی را که به خاطر خشکسالی زمین های کشاورزی شان بی محصول مانده بود از یاد نبرده . روزهایی که خیلی ها حتی نان شب هم نداشتند بخورند؛ که خیلی ها به خاطر همین گذاشتند و رفتند منطقه :« این مکان زمین زیاد هست، همه زمین دارند . اما زمین دیگر بار نمی دهد. الان من خودم ۱۵ هکتار زمین دارم. قبلا جو و گندم می کاشتم. الان هم می کارم اما سود ندارد. اگر این گوسفندها را هم نداشتم شاید من هم می رفتم منطقه.»

مهرعلی این جمله آخر را آهسته می گوید؛ یک جوری که نازبانو نشنود، اما نازبانو می داند که او دل ِ بریدن از روستا را ندارد:« تایمی برق نبود، من خیلی می گفتم بیا برویم منطقه پیش بچه ها؛​ مهرعلی راضی نمی انجام گرفت… اما الان راضی ام. کاش آب هم به این مکان برسد. غصه هایمان کاهش می شود.»

نازبانو و بقیه خانوم های روستا، برای آب باید هر روز تا چشمه ای که پایین کوه هست ، یک ربع پیاده بروند و برگردند. دبه دبه آب بیاورند و تا شب تعداد بار این کار را تکرار کنند.

حالا که برق به روستایشان رسیده، دلشان می خواهد آب لوله کشی هم داشته باشند و اگر بشود ، یک روزی گاز هم به روستاشان برسد . مهرعلی می گوید:« دوست داریم گاز داشته باشیم اما فکر نمی کنم بشود. در این ناحیه روستاهای بزرگتر هم که جمعیت افزایشی دارند گاز ندارند. چه برسد به ما که فقط سه خانواده ایم.»

دهستان باغ انجیرک و اهالی اش، قصه آدم هایی هست که دل کوچ کـــردن نداشتند، آدم هایی که دنبال بهانه بودند برای ماندن ،​برای پا گرفتن،​ریشه کـــردن. حالا دوسال هست ، طرح خوداشتغالی کمیته امداد، انجام گرفته بهانه شان برای اینکه از روستا دل نکَنند، نروند. دهستان باغ انجیرک،​ قصه آدم هایی هست سردشوار؛ درست مثل درخت های بلوط که سالههست روی سر اهالی ناحیه سایه کـــرده اند.

انتهاي پيام/ ۹۳۰۶۱۰

 • تاریخ : ۸ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله


بعضی از زوج‌ها مشتاق هستند سریع‌تر صاحب فرخانومد شوند؛ برخی نیز تمایل دارند در تاریخ مشخصی باردار شوند تا فرخانومدشان در فصل یا ماه خاصی از سال متولد شود. این زوج‌ها با انجام برخی اقدامات، می‌توانند به وقوع بارداری سریع کمک کنند. در کنار پیگیری توصیه‌های متخصص خانومان برای بارداری سالم، انجام مراحل ۹ گانه زیر، می‌تواند باعث بارداری سریع ‌شود.مرحله نخست، ترک سیگار

این موضوع ثابت انجام گرفته هست که سیگار کشیدن، باروری خانم‌ها و جناب آقاان را کاهش می‌دهد. سیگار کشیدن خانم‌ها در دوران بارداری، به جنین نیز آسیب وارد می‌کند.


مرحله دوم، ورزش کـــردن

تناسب اندام، باروری خانم‌ها را بهبود می‌بخانجام گرفت. خانم‌هایی که به‌طور منظم ورزش نمی‌کنند بهتر هست خانومدگی روزانه پرتحرک‌تری داشته باشند؛ به‌طور مثال یک ایستگاه زودتر از اتوبوس یا مترو پیاده شوند و راهی را پیاده طی کنند؛ یا به جای آسانسور از پله بالا بروند.


مرحله سوم، تغذیه سالم

تغذیه و باروری، ارتباط نزدیک با یکدیگر دارند. برای بارداری سریع، از رژیم‌های غذایی هستفاده کنید که باروری خانم‌ها و جناب آقاان را افزایش می‌دهند.


مرحله چهارم، آرامش داشتن

باردار انجام گرفتن می‌تواند موضوع اضطراب‌آوری باانجام گرفت؛ از طرفی اضطراب و هسترس امکان بارداری را کم می‌کند. ماساژ آرامش‌ بخش، تمرین تنفس عمیق و رفتن به طبیعت آرامش را به زوج‌ها بازمی‌گرداند و به بارداری سریع کمک می‌کند.


مرحله پنجم، خودداری از مصرف الکل

مصرف الکل می‌تواند به جنین آسیب برساند؛ به‌خصوص در طول مدتی که خانم‌ها هنوز از بارداری خود هشداری ندارند. قطع مصرف الکل یا کاهش دادن آن به حداقل مقدار، برای زوج‌هایی که قصد باردار انجام گرفتن دارند ضروری هست. خانم‌ها پس از باردار انجام گرفتن، نباید از نوشیدنی‌های حاوی الکل هستفاده کنند.


مرحله ششم، یک توصیه آقاانه

اگر بیضه‌ ها زیاد از حد گرم شوند، اسپرم‌ ها دچار آسیب می‌شوند. نشستن طولانی‌مدت، عادت به گذاشتن لپ‌تاپ روی پاها، ماندن در مکان‌های داغ در مدت طولانی و پوشیدن لباس‌های زیر تنگ باروری جناب آقاان را کاهش می‌دهد. برای پدر انجام گرفتن، از موارد ذکر انجام گرفته خودداری کنید.


مرحله هفتم، مسافرت دو‌نفره

یک مسافرت تعداد روزه می‌تواند پایان آنچه برای غلبه بر هسترس نیاز دارید، برایتان فراهم کند. برخی از زوج‌ها بارداری خود را نتیجه یک مسافرت آرزویی دو‌نفره می‌دانند.


مرحله هشتم، احیای روابط خانوماشویی

اگر سفر برایتان مقدور نیست، از راه‌های دیگری برای ایجاد فضای رمانتیک هستفاده کنید. برخی از زوج‌ها تایمی قصد باردار انجام گرفتن پیدا می‌کنند، روابط جنسی را فقط با دنبال بارداری انجام می‌دهند؛ در این صورت، بارداری را فراموش کنید و یک فضای رمانتیک و آرزویی برای بودن در کنار همسرتان ایجاد کنید.


مرحله نهم، روابط جنسی منظم با فاصله‌های معقول

آگاهی داشتن از زمان تخمک‌ گذاری، برای زوج‌هایی که قصد باردار انجام گرفتن دارند، حیاتی هست. در محدوده زمانی تخمک گذاری، داشتن روابط جنسی هر دو یا سه روز یک بار، امکان بارداری را افزایش می‌دهد.

 • تاریخ : ۸ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

پادشاه عربستان سعودی با صدور حکمی، مجوز رانندگی به خانومان در این کشور را صادر کـــرد.

به گزارش خانوم فردا، به گرازش
از
تسنیم، «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی، روز سه‌شنبه با صدور حکمی، به خانومان در این کشور حق رانندگی داد. عربستان تنها کشور جهان بود که خانومان در آن حق رانندگی نداشتند.
این قانون از ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ قابل اجرا خواهد بود.

رویدادگزاری حتمی عربستان سعودی (واس) گزارش داد، براساس حکم پادشاه خانومان نیز می‌توانند مانند آقاان گواهینامه رانندگی بگیرند.

انتهاي پيام/ ۹۳۰۶۱۰

 • تاریخ : ۸ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

لاپاراسکوپی و بارداری/ لاپاراسکوپی تخمدان پلی کیستیک


لاپاروسکوپی نوعی جراحی هست که با ایجاد یک یا تعداد برش کوچک در سطح پوست، انجام می شود. در جراحی لاپاروسکوپی، لاپاروسکوپ و ابزارهای جراحی از طریق شکاف های زیاد کوچکی وارد شکم می شوند. لاپاروسکوپ یک لوله نازک هست که یک لامپ و دوربین داخل آن قرار دارد. یکی از کاربردهای لاپاروسکوپی، تشخیص و درمان ناباروری خانومان هست. برای درمان ناباروری، تکنیک هایی مانند هیستروسکوپی و لاپاروسکوپی، به طور معمول پیش از IVF انجام می شوند. زیادی از ناباروری ها، با هیستروسکوپی و لاپاروسکوپی درمان می شوند؛ به این ترتیب دیگر نیازی به انجام IVF نخواهد بود.کاربردهای لاپاروسکوپی در درمان ناباروری

در موارد زیر، از لاپاروسکوپی برای درمان ناباروری هستفاده می شود:


· در صورت امکان وجود هیدروسالپنکس (Hydrosalpinx). هیدروسالپنکس نوعی انسداد لوله های فالوپ هست که در اثر عفونت مکرر ایجاد می شود. برداشت لوله فالوپ آسیب دیده با لاپاروسکوپی، به موفقیت IVF در درمان ناباروری کمک می کند.
· با روش لاپاروسکوپی می توان لوله های فالوپ را ترمیم و انسداد آن ها را برطرف کـــرد. در مورد خانم های جوانی که دچار مشکلات ناباروری هستند، انجام لاپاروسکوپی می تواند ناباروری را درمان و نیاز به انجام IVF را برطرف کند.

· کیست تخمدان باعث علاوه بر ایجاد درد و علائم دیگر، لوله های فالوپ را دچار انسداد می کند. برداشتن کیست تخمدان با لاپاروسکوپی، می تواند باعث درمان ناباروری شود.


· سندروم تخمدان پلی کیستیک: درست قبل از تخمک گذاری، یک فولیکول روی تخمدان ها شروع به رانجام گرفت می کند. با پارگی این فولیکول سلول تخم آزاد می شود و در لوله های فالوپ به سمت رحم حرکت می کند.

اگر این فولیکول پاره نشود و تخمک گذاری طبق روند طبیعی خود انجام نشود، ممکن هست کیست تخمدان ایجاد شود. عدم تنظیم هورمون ها در بدن و بر هم خوردن تعادل هورمون ها باعث اشکال در تخمک گذاری می شود. در این شرایط سلول تخم آزاد نمی شود بلکه تبدیل به کیست می شود و به مرور سندروم تخمدان پلی کیستیک به وجود می آید.

انواع کیست تخمدان را میتوان با لاپاروسکوپی جراحی نمود.انتخاب اینکه بیمار به کدام روش باز یا بسته عمل شود به بیمار و شرایطش و نوع کیست تخمدان وبستگی دارد.


در صورتی که پایان شرایط برای عمل لاپاروسکوپی بیمار فراهم باانجام گرفت و جراح متبحر در زمینه لاپاروسکوپی تمایل داشته باانجام گرفت که بیمارش را با لاپاروسکوپی عمل نماید لاپاروسکوپی بهترین روش برای عمل جراحی کیست تخمدان می باانجام گرفت.


پایان انواع کیست تخمدان با لاپاراسکوپی قابل عمل هستند.


سایز کیست تخمدانی تفاوتی ایجاد نمی کند و کیست تخمدانی بزرگ یا کوچک و با هر سایزی قابل عمل کـــردن با لاپاراسکوپی هست.


پایان جدار کیست تخمدان به نیکوی با لاپاروسکوپی خارج می شود.


پایان اقداماتی که در عمل جراحی باز میتوان روی تخمدان انجام داد با لاپاراسکوپی قابل انجام هست از قبیل بخیه زدن ، خونگیری نمودن و غیره.


اینکه لاپاراسکوپی توسط چه کسی و در چه شرایطی و با چه میزان تبحر فردی و تیمی انجام شود زیاد حایز اهمیت هست.
· آندومتریوز؛ در بعضی از ناباروری ها مانند آندومتریوز، انجام لاپاروسکوپی پیش از IVF، کمک زیادی به درمان ناباروری می کند. برخی از خانم های مبتلا به آندومتریوز، پیش از درمان آندومتریوز اقدام به انجام IVF می کنند و باردار نمی شوند؛ این خانم ها در صورتی که از طریق لاپاروسکوپی آندومتریوز را درمان کنند، امکان بارداری با روش IVF را افزایش می دهند.

زیادی از علت های ناباروری، با انجام لاپاروسکوپی برطرف می شوند و خانم ها بعد از مدتی، باردار می شوند. اگر لاپاروسکوپی به تنهایی موفق به درمان ناباروری نشود، مرحله بعدی انجام IVF هست.


مراحل IVF

تحریک تخمک گذاری


قبل از آغار IVF و در طی آن، متخصص ناباروری تخمدان ها را ارزیابی می کند تا زمان تخمک گذاری مشخص شود. طبیعی بودن سطح هورمون ها و روند عادی تخمک گذاری نیز، مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت نیاز، داروهای درمان ناباروری و تحریک کننده تخمک گذاری توسط متخصص درمان ناباروری تجویز می شود.


برداشت تخمک

در این مرحله، سوخانوم نازکی از دیواره بالایی واژن عبور می کند. با هستفاده از تصویر ها سونوگرافی واژینال، سوخانوم هدایت می شود و با مکش ملایمی، مایع پیرامون فولیکول، از بدن خارج می شود. سپس سلول تخمک از مایع فولیکولی جدا می شود و در انکوباتور داخل محیط مغذی، نگهداری می شود.


لقاح

در یک محیط معقول، اسپرم با تخمک مخلوط می شود؛ سپس اسپرم و تخمک مدتی در کنار هم باقی می مانند تا لقاح انجام شود.


انتقال آرزون به رحم

در آخرین مرحله از فرایند IVF، اسپوکولوم در واژن قرار می گیرد و آرزون های تشکیل انجام گرفته، از طریق لوله پلهستیکی نازکی از دهانه رحم عبور می کنند و وارد رحم می شوند. بعد از پایان IVF، بهتر هست خانم ها ۲۴ ساعت روی تخت هستآسوده کنند تا لانه گزینی جنین در دیواره رحم، انجام شود.

 • تاریخ : ۸ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

نخستین نمایشگاه تصویر های خانومده یاد آیدین روشن ضمیر از شیرخوارگان حسینی در نگارخانه مهر فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خانوم فردا، به گرازش
از
مهر، در نمایشگاه «شیرخوارگان حسینی»  که آیین افتتاحیه آن امروز چهارشنبه ۵ مهر ساعت ۱۶ در نگارخانه مهر برگزار می شود، ۲۱ اثر از مجموعه تصویر های خانومده یاد آیدین روشن ضمیر، فعال فرهنگی و رسانه ای و از فعالان عرصه فتوژورنالیسم به نمایش در می آید. این آثار نخستین بار با هم با روز جهانی کودک در فرهنگسرای انقلاب اسلامی به نمایش در خواهد آمد.
روشن ضمیر فعالیت خود را در حوزه عکاسی از سال ۷۸ آغاز کـــرده و  در تعداد جشنواره تصویر رویدادی، سال و نمایشگاه گروهی شرکت داشته هست. او متولد سال ۱۳۵۹ بود و در رشته روابط عمومی تحصیل کـــرده بود و علاوه بر عکاسی در هنرهای تجسمی نیز تخصص داشت.

این نمایشگاه از پنجشنبه ششم تا یازدهم مهرماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ در نگارخانه مهر فرهنگسرای انقلاب اسلامی برای بازدید عموم برپهست. فرهنگسرای انقلاب اسلامی در بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع پل کمیل، ابتدای کمیل شرقی واقع انجام گرفته هست. 

انتهاي پيام/ ۹۳۰۶۱۰

 • تاریخ : ۸ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله


گروه رویدادي : ناباروری

تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ – ۲۲:۲۵

كد :۷۶۰۳۵

رژیم غذایی معقول برای درمان تخمدان پلی کیستیک


سندروم تخمدان پلی‌ کیستیک، به معنای ایجاد کیست ‌های ریز در تخمدان خانم‌ها هست. خانم‌های مبتلا به سندروم تخمدان پلی‌ کیستیک اغلب با اختلالات عاطفی، هورمونی و باروری روبه‌رو هستند.


۵ تا ۱۰ درصد خانم‌ها به بیماری سندروم تخمدان پلی کیستیک مبتلا می‌شوند. از بین رفتن تعادل هورمونی، باعث بالا رفتن سطح هورمون آقاانه و مقاومت به انسولین می‌شود.


ریزش مو، جوش زدن، ناباروری، پریود نامنظم و افزایش وخانوم از جمله عوارض سندروم تخمدان پلی‌کیستیک هست. 


سندروم تخمدان پلی‌کیستیک، می‌تواند به بیماری دیابت نوع دو و حمله قلبی منجر شود. خوشبختانه زیادی از عوارض بیماری سندروم تخمدان پلی کیستیک، با دارو کنترل می‌شود. متخصص خانومان با تجویز داروهایی مانند متفورمین، قرص ضد بارداری و اسپیرونولاکتون زیادی از علائم را در بیمار کنترل می‌کند.در این مطلب، به روش‌های طبیعی و تغذیه برای درمان سندروم تخمدان پلی کیستیک اشاره می‌شود:


رژیم غذایی در درمان سندروم تخمدان پلی کیستیک


مصرف پروتئین و سبزیجات تازه

مصرف غذاهای حاوی کربوهیدرات پایین

مصرف غذاهای طبیعی مانند تخم مرغ و میوه‌های تازه

مصرف انواع سالم و غیر اشباع روغن

داشتن رژیم غذایی متعادل و سالم

مصرف غذاهای حاوی فیبر و سبوس کافی

مصرف ویتامین‌های گروه B

مصرف عدس و نخود؛ این غذاها سطح هستروژن خون را پایین نگه می‌دارند

مصرف آجیل، مغزها و روغن زیتون توصیه می‌شود؛‌ این مواد حاوی اسیدهای چرب مفید هستند.

هستفاده از سرکه سیب


توصیه‌هایی برای پیشگیری از سندروم تخمدان پلی کیستیک

نوشیدن آب کافی

عدم مصرف غذاهای فست فودی و فرآوری انجام گرفته

عدم مصرف شیر و محصولات لبنی

عدم مصرف قهوه و الکل

ورزش منظم و تناسب اندام

دوری از خانومدگی پر تنش، توجه به موسیقی آرامش بخش، رفتن به طبیعت و پرورش گل و گیاه

مصرف غذاهای تازه و سالاد

 • تاریخ : ۸ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

طبق نتایج یک تحقیق جدید، افسردگی در بین بیماران مبتلا به سرطان، امری شایع هست که معمولا نادیده گرفته می شود.

به گزارش خانوم فردا، به گرازش
از
مهر، محققان مرکز سرطان بیمارستان دانشگاه راتگرز نیوجرزی آمریکا بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، میزان افسردگی را در ۴۰۰ بیمار درمان انجام گرفته به خاطر سرطان بررسی کـــردند. رده سنی این افراد ۲۰ تا ۸۶ سال بود.
محققان دریافتند افسردگی در ۴۰ درصد بیماران مشاهده انجام گرفت و ۳ نفر از هر ۴ نفر از آنها هرگز بیماری افسردگی شان تشخیص داده نانجام گرفته یا درمان نانجام گرفته بود.

جیسون دوموگار، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «شیوع افسردگی همچنان در میان بیماران سرطانی روبه افزایش هست، به ویژه خانومان و افرادی که به خاطر بیماری شان ناتوان انجام گرفته اند.»

به نقل کرد محققان، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بیماران مبتلا به سرطان، دچار افسردگی هم هستند که تشخیص و درمان آن مسئله حائز اهمیتی هست.

محققان تاکید دارند که باید در طول ویزیت های نخستیه و مداوم بیمار، احتمال ابتلا به افسردگی هم در نظر گرفته شود و درمان های نخستیه سلامت روان برای آنان مهیا شود.

انتهاي پيام/ ۹۳۰۶۱۰

 • تاریخ : ۸ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله


گروه رویدادي : ناباروری

تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ – ۱۴:۴۴

كد :۷۶۰۲۱

نازایی در خانومان افزایش هست یا آقاان؟!/ احتمال بارداری در یک سال چقدر هست؟


ناباروری خانم‌ها به معنای ناتوانی بیولوژیکی بدن برای باردار انجام گرفتن و حفظ جنین در دوران بارداری و ناباروری جناب آقاان، به معنای ناتوانی بیولوژیکی بدن در باردار کـــردن همسر هست. اگر زوجی زیاد از یک سال برای باردار انجام گرفتن اقدام کند اما بارداری حاصل نشود، این زوج دچار مشکل ناباروری هست. در نیمی از زوج‌های نابارور، مشکل ناباروری از طرف خانوم هست و در بقیه آن‌ها، مشکلات مربوط به اسپرم و عوامل نامشخص، علت ناباروری هستند. یک مطالعه دیگر، نقش خانومان و آقاان را در نازایی اینچنین توصیف می‌کند:


نقش آقاان در نازایی ۲۰ درصد هست.

نقش خانومان در نازایی ۴۰ تا ۵۰ درصد هست.

در ۳۰ تا ۴۰ درصد از زوج‌های نابارور، ناباروری خانومان و ناباروری آقاان هردو عامل ایجاد ناباروری هست.احتمال بارداری یک زوج در کاهش از یک سال چقدر هست؟

در زیادی از کشورها، ۸۵ درصد از زوج‌ها در صورت داشتن روابط جنسی محافظت‌نانجام گرفته، در کاهش از یک سال باردار می‌شوند. به‌طور دقیق‌تر:


۲۰ درصد زوج‌ها در کاهش از یک ماه باردار می‌شوند.

۷۰ درصد زوج‌ها در کاهش از شش ماه باردار می‌شوند.

۸۵ درصد زوج‌ها در کاهش از یک سال باردار می‌شوند.

۹۰ درصد زوج‌ها در کاهش از ۱۸ ماه باردار می‌شوند.

۹۵ درصد زوج‌ها در کاهش از دو سال باردار می‌شوند.


هرتعداد آمار نازایی رقم قابل توجهی هست، اما خوشبختانه افزایش ناباروری‌ها قابل درمان هستند. صرف نظر از این‌که علت نازایی از طرف آقا هست یا خانوم، روش‌های درمان ناباروری زیاد پیشرفته و مؤثر هستند. برخی از این روش‌‌ها، به‌طور مشترک در درمان ناباروری خانم‌‌ها و جناب آقاان به کار می‌روند. روش‌های کمک باروری از جمله این روش‌ها هستند. روش‌های کمک باروری پیشرفت زیادی داشته و مشکل نازایی زوج‌های زیادی را برطرف کـــرده‌اند.


در مورد روش‌های کمک باروری افزایش بدانید

روش‌های کمک باروری، به‌طور معمول همراه با مصرف داروهای باروری انجام می‌شوند تا امکان بارداری را افزایش دهند. هرچقدر سن خانم‌ها کاهش باانجام گرفت، احتمال بارداری آن‌ها با روش‌های کمک باروری افزایش هست. روش تزریق داخل رحمی اسپرم (IUI)، لقاح مصنوعی (IVF)، تزریق داخل سیتولاسمی اسپرم (ICSI)، اسپرم اهدایی، تخمک اهدایی، جنین اهدایی و رحم جایگزین (رحم اجاره‌ای) انواع روش‌های کمک‌باروری هستند.


لقاح مصنوعی، رایج‌ترین روش کمک‌باروری

اگر لوله‌های فالوپ آسیب دیده باشند یا اسپرم ضعیف باانجام گرفت، لقاح مصنوعی تنها روش درمان نازایی هست. این روش همچنین موفق‌ترین روش درمان نازایی در زیادی از انواع دیگر ناباروری نیز محسوب می‌شود. در این روش، سلول‌های تخمک در شرایط آزمایشگاهی توسط اسپرم بارور می‌شوند و بعد از گذشت دو تا پنج روز، در رحم مادر قرار داده می‌شوند. روش لقاح مصنوعی باعث بارداری زیادی از زوج‌های ناامید انجام گرفته هست. خانم‌هایی با آسیب‌دیدگی جدی لوله‌های فالوپ، جناب آقاانی که اسپرم زیاد ضعیف دارند و زوج‌هایی با ناباروری‌ شناخته نانجام گرفته. در روش لقاح مصنوعی، تعداد جنین‌های ایجاد انجام گرفته در آزمایشگاه، افزایش از تعداد مورد نیاز برای یک فرایند لقاح مصنوعی هست؛ جنین‌های اضافه فریز می‌شوند تا درصورت نیاز، در فردا از آن‌ها هستفاده شود.

 • تاریخ : ۸ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله

در مورد همسر و فرخانومدان علی اکبر علیه السلام نقلی وجود ندارد، اما باتوجه به سنی که برای ایشان در کربلا بیان انجام گرفته و باتوجه به این‌که آقاان عرب، خصوصاً بنی‌هاشمیان زود ازدواج می‌کـــردند و با عنایت به ازدواج امام سجاد علیه‌السلام که کوچک‌تر از ایشان بودند، می‌توان دریافت که ایشان نیز ازدواج کـــرده بودند. حال یا فرخانومدی نداشتند و یا فرخانومدانشان فوت کـــرده‌اند؛ دلیلکه می‌دانیم فرخانومدی از ایشان نمانده هست.

۲ سال گذشته در آستانه محرم و برای شناخت تحلیلی و عمقی اتفاقات، افراد و وقایعی که در این ایام نقل محافل مذهبی و دینی هست، خانوم فردا سلسله‌بحث‌هایی را از منظر خانومان و خانواده و در موضوعات گوناگون با حجت‌الاسلام حمید احمدی‌جلفایی؛ دانش‌آموخته فقه و اصول، نویسنده کتاب‌های «صحیفه فاطمیه»، «حجاب برتر» و مدیر پژوهش «موسوعه حجاب و عفت» داشته تا صحت و سقم تاریخ شفاهی مرسوم را دریافته و این واقعه عظیم را واقعی‌تر و به دور از بدعت‌ها و جانب‌داری‌ها، درک کنیم. امسال، برای مرور آن‌چه به طور تفصیلی عنوان انجام گرفته بود، نگاهی داریم به اهم مسائل مطرح‌انجام گرفته در گفت‌وگوها.

به نقل خانوم فردا، روز هشتم درباره شخصیت و نحوه شهادت حضرت علی‌اکبر علیه‌السلام و همچنین حضور یا عدم حضور مادر ایشان در واقعه عاشورا با حجت‌الاسلام حمید احمدی‌جلفایی گفت‌وگو کـــردیم که خلاصه آن را در ادامه می‌خوانید. همچنین برای مطالعه متن اصلی و تقصیلی این گفت‌وگو می‌توانید به پیوند‌ زیر مراجعه کنید.

–    در این‌که علی اکبر علیه‌السلام فرخانومد نخست امام حسین علیه‌السلام هست یا فرخانومد دوم، نقل‌های متفاوتی مطرح هست. امام سجاد و علی اکبر علیهمالسلام هر دو هم‌شأن و هم‌رتبه بودند و باید گفت امام سجاد علیه‌السلام تنها فرخانومد بزرگ حی و خانومده امام حسین علیه‌السلام بودند و لذا امر امامت به ایشان رسید.

–    قرینه‌ای که بر بزرگ‌تر بودن علی اکبر علیه‌السلام می‌توان ارائه داد، نقلی هست که تایمی اسرا را می‌آورند، از امام نامش را می‌پرسند و امام سجاد علیه‌السلام می‌فرمایند نام من علی هست. ابن زیاد یا یزید می‌گوید: مگر حسین تعداد علی دارد؟ خدا که علی را در کربلا کشت؟ امام سجاد علیه‌السلام در پاسخ می‌فرمایند او برادر بزرگ‌تر من بود.

–    قوی‌ترین قولی که در مورد سن حضرت علی اکبر علیه‌السلام وجود دارد آن هست که سن ایشان در هنگام شهادت ۲۸ سال بود. قرائنی که در این مورد وجود دارد نشان‌دهنده آن هست که سن حضرت علی اکبر علیه‌السلام باید افزایش از ۲۳ سال باانجام گرفت؛ دلیلکه امام سجاد علیه‌السلام در کربلا ۲۳ سال داشتند و حضرت علی اکبر علیه‌السلام که از ایشان بزرگ‌تر بودند باید سنی بالاتر از ۲۳ را داشته باشند.

–    در مورد همسر و فرخانومدان علی اکبر علیه السلام نقلی وجود ندارد، اما باتوجه به سنی که برای ایشان در کربلا بیان انجام گرفته و باتوجه به این‌که آقاان عرب، خصوصاً بنی‌هاشمیان زود ازدواج می‌کـــردند و با عنایت به ازدواج امام سجاد علیه‌السلام که کوچک‌تر از ایشان بودند، می‌توان دریافت که ایشان نیز ازدواج کـــرده بودند. حال یا فرخانومدی نداشتند و یا فرخانومدانشان فوت کـــرده‌اند؛ دلیلکه می‌دانیم فرخانومدی از ایشان نمانده هست.

–    یکی از نقاط ابهامی در خانومدگی علی اکبر علیه‌السلام وجود دارد، نام مادر ایشان هست. عمده منابع تاریخی نام مادر ایشان را لیلا یا لیلی دختر ابي مره بن عروه بن مسعود ثقفي و جد مادری او را ام لیلا دانسته‌اند. برخی منابع تاریخی در مقام یادکـــرد از مادر ایشان، لیلا را با ام لیلا اشتباه گرفته‌اند و این دو نام را به جای یکدیگر به کار برده‌اند که این امر، ناشی از سهو این نویسندگان هست.

–    در مورد این‌که لیلا سلام‌الله‌علیها در کربلا حضور داشت یا نه، ما زیاد از آن‌که تأکید بر عدم حضور او داشته باشیم، عدم ذکر داریم. تنها در کتاب مناقب ابن منطقهآشوب تایمی مصیبت شهادت علی اکبر علیه‌السلام را به تفصیل مطرح می‌کند، می‌گوید تایمی امام حسین علیه‌السلام جنازه ایشان را از دست دشمن نجات داده و به کنار خیمه می‌آورند، راوی می‌گوید مادر او را دیدم که مات و مبهوت در کنار جنازه ایستاده بود. به صورت حتم در این میان نیز تنها مشکلی که وجود دارد اضطرابی هست که در ابتدای این نقل وجود دارد و مادر علی اکبر علیه‌السلام را منطقهبانو بیان می‌کند؛ همان کسی که طبق نقل‌های مشهور مادر امام سجاد علیه‌السلام بود.

 • تاریخ : ۸ام مهر ۱۳۹۶
 • موضوع : مجله


گروه رویدادي : نوزاد و کودک

تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ – ۲۲:۳۹

كد :۷۶۰۱۶

دهستان پلیکان و ماهی ها/ دهستان کوتاه کودکان


پلیکان و ماهی ها


یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربان هیچکس نبود.


در برکه‌ای زیبا و سرسبز حیوانات زیادی در کنار هم در صلح و آرامش با هم خانومدگی می کـــردند. آب فراوان برکه همه را خوشحال کـــرده بود. ماهی‌ها شاد، قورباغه ها قور قور کنان، پرنده آواز خوان به صفای اونجا افزوده بودند. یک روز صبح تایمی همه از خواب بیدار انجام گرفتند اتفاق عجیبی افتاده بود! مقداری از آب برکه خشک انجام گرفته بود. همه با نگرانی به هم نگاه می کـــردند، پیش لاک‌پشت پیر رفتند تا از تجربه او هستفاده کنند. لاک‌پشت گفت: نگران نباشید فصل بارندگی نزدیک هست و با بارش باران های فصلی برکه مجدد پر از آب می شود.


پس تصمیم عجولانه‌ای نگیرید. ماهی‌ها گفتند: لاک‌پشت اگر این برکه خشک شود نه قورباغه و نه خرچنگ و نه حتی خود شما هیچ اتفاقاقی برایتان نمی افتد فقط ما ماهی های هستیم که بدون آب می میریم. برای همین ما هر راهی پیدا کنیم خودمون رو نجات میدیم. پلیکان که روی درخت نشسته بود حرف های ماهی رو شنید و نقشه ای کشید. پیش ماهی ها رفت و گفت: دوستان آب این برکه دیر یا زود خشک می شود، دلیل به برکه ای که نزدیک این جهست نمی روید؟ ماهی ها گفتند: ما نه پایی برای راه رفتن داریم و نه بالی برای پرواز ما فقط می توانیم شنا کنیم ما چطوری می‌تونیم بریم به اون یکی برکه، پلیکان گفت: من شما را می برم.ماهی ها با تعجب گفتند: چطور؟ پلیکان گفت: کیسه زیر گلویم را پر از آب می کنم و هر بار تعداد نفر را با خودم به اون برکه می برم. فکرهاتون رو بکنید و به من هشدار بدید. پلیکان رفت و ماهی ها خوشحال انجام گرفتند که نجات پیدا می‌کنند. لاک پشت پیر که صحبت های ماهی ها با پلیکان رو شنیده بود گفت: دوستان من با این فکر مخالفم، پلیکان غذایش ماهی هستش چطور شما رو میخواد نجات بده؟ ولی ماهی ها تصمیم خودشون رو گرفته بودند و پلیکان گفتند ما رو به اون برکه ببر. پلیکان هر روز تعداد تا ماهی داخل دهانش پر می کـــرد و به برکه جدید می برد. روزها گذشت لاک‌پشت ناآسوده بود.


یک روز به خرچنگ گفت: نمیدونم دلیل این موضوع منو نگران کـــرده، فکر می کنم پلیکان نقشه بدی کشیده‌، خرچنگ گفت: این بار من با پلیکان میرم تا ببینم پلیکان ماهی ها رو کجا میبره؟ لاک‌پشت گفت: فکر نیکویه. فردا صبح که پلیکان می خوهست ماهی ها رو ببره، خرچنگ گفت: دوست عزیز من هم دوست دارم برای خانومدگی به این برکه پر آب برم، میشه من رو هم به اون جا ببری؟ پلیکان گفت: بله پشت من سوار شو تا بریم. خرچنگ سوار انجام گرفت و پلیکان به پرواز در اومد، که یکدفعه خرچنگ از بالا صحنه وحشتناکی رو دید! روی زمین پر بود از اسکلت های ماهی. خرچنگ فهمید که پلیکان با این نقشه ماهی ها رو به این مکان می آورده و با خیال آسوده اون ها رو می خورده. خرچنگ گفت: ای پلیکان بد جنس تو را به سزای عملت بدت می رسونم.


همین طور که پشت پلیکان سوار بود گلویش را با چنگک های تیزش فشار داد، پلیکان فریاد میزد و کمک می خوهست، ولی فایده ای نداشت پلیکان و خرچنگ محکم به زمین خوردند، پلیکان افتاد زمین و بالش شکست اما برای خرچنگ اتفاقی نیفتاد و به سمت برکه به راه افتاد. بعد از تعداد روز به برکه رسید و جریان رو برای دوستانش تعریف کـــرد. لاک‌پشت گفت: گفتم تصمیم عجولانه ای نگیرید و با پلیکان نرید ولی هیچ کدوم گوش نکـــردید. شما تو این جریان خیلی از دوستان خودتون رو از دست دادید، باید این متداوم یادتون باشه که متداوم در کارها تون با بزرگ تر ها مشورت کنید و به حرف هاشون گوش کنید. در همین موقع رعدو برقی زد و باران انجام گرفتیدی شروع به باریدن کـــرد. همه شاد انجام گرفتند و مجدد شادی به برکه بر گشت.

صفحه 1 از 47
12345678910 بعدی 203040...«